Fargeriet på Fossnes

Komitéen:

Leder: Egil Lien, Telefon 911 46 876

Medlem: Per-Arne Johansson

E-post : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Fargeriet er ferdig restaurert. Her kan du lese mer om prosjektet.

 

Foto : Ragnar Kristiansen

Foto: Ragnar Kristiansen

Foto: Ragnar Kristiansen

Foto: Ragnar Kristiansen

Fossen og strykene ved Gjølstad i Rakkestad har gjennom århundrene sørget for drivkraft til mange slags virksomheter. I 1764 bygget Gjølstads eier, sorenskriver Hieronimus Bassøe, en bygning som bl.a. inneholdt et fargeri hvor folk kunne få farget tøyene sine. Etter hvert opphørte driften i denne bygningen.
I 1840-årene ble det bygget et nytt fargeri på Fossnes som ligger litt lenger ned i Rakkestadelva. Johannes Fosnæs Johnsen het den første fargemesteren. Han var knyttet til virksomheten i mange år. Han var født på Øyer i 1827 og døde i Rakkestad i 1921.
I Kulturminneåret 1997 ble Fargeriet på Fossnes valgt til Rakkestads kulturminne.
Rakkestad Historielag påtok seg, i samråd med eierne av bygningen, oppgaven med å renovere fargeriet. Bygningen eies av Else og Rune Strandberg. Historielaget inngikk i 1998 en kontrakt med Strandbergs om å sette i stand bygningen i løpet av 5 år. Ferdigstillelsen skulle med dette være i 2003. Av ulike årsaker har arbeidet tatt lenger tid enn forventet. Restaureringskomitéen har som mål å avslutte prosjektet i løpet av 2006.
I 1998/99 ble bygningens skjul rettet opp. Det ble skiftet vinduer og utvendig råtten panel ble erstattet med ny. År 2000 gikk med til å vente på en profesjonell snekker som skulle renovere taket. Det ble bestemt at treflisene under taksteinene skulle skiftes ut med nye. Thorbjørn Solbrekke høvlet nye fliser på Gruva Sag. Høsten 2001 ble taket lektet om og ødelagte steiner ble byttet ut. Kalkylene for tak-arbeidet sprakk og det måtte skaffes til veie mer penger. Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Østfold bevilget i 2002 kr. 60.000 til det videre arbeidet.

2003 ble også et slags "venteår". Selve peisen/ildstedet i fargeri-rommet skulle mures opp på nytt. Dette skulle vise seg å ikke bli en helt enkel oppgave. Det var noen rester igjen av det sammenraste ildstedet. Dette var ikke nok til at Rolv Atle Bråten, arkitekt hos Fylkes-konservatoren i Østfold, i forkant av murerarbeidet kunne si noe sikkert om utformingen. 
Komitéen foretok henvendelser til utallige faginstanser landet rundt. Det kom etter hvert fram at det ikke finnes et tilsvarende anlegg i Norge. Arkitekt Bråten ga murer Svein Ryen ganske frie retningslinjer i forhold til det arkitektoniske vedrørende peisen. 

 

 

Foto: Ann-Kristin Holm

 
Sommeren 2004 ble det båret ut en stor mengde jord og murstein fra den gamle sammenraste pipa og peisen. Det ble ryddet helt til bunn-nivået. Der kom det til syne en slags kontur av ildstedets form slik det opprinnelig hadde sett ut. Bunnsteinene var ganske godt bevart. Murer Ryen tok utgangspunkt i denne formen da han satte i gang med arbeidet i 2004. Det kom også til syne rester av et mursteinsgulv. Dette har ført til at det skal legges et tilsvarende gulv der restene av det gamle skal føyes inn.
Selve muringa av pipe og peis foregikk i to bolker. Pipa ble ekstra fin i det det kunne brukes gammel murstein som var gitt som gave fra Arne Sverstad. Når det gjelder peisen, så har to store originale kobberkar som er gitt i gave av Håkon Sverstad, møysommelig blitt muret inn som to bryggepanner i ildstedet. Det har blitt laget et slags fyrrom under karene. Smeden Jon Ringstad har laget en ovnsdør i jern som er flott tilpasset ildstedets øvrige form.

Foto: Ann-Kristin Holm

Her kan det være på sin plass og opplyse at fargemester Johannes Fosnæs er Håkon Sverstads oldefar og Arne Sverstads tippoldefar. Familien Sverstad har i tillegg velvillig bidratt med mye nyttig informasjon i forbindelse med renoveringen.


Foto: Ragnar Kristiansen


Murer Svein Ryen
 har klart det 
mesterstykket å mure opp en 
representativ og forhåpentligvis
autentisk peis/ildsted i Fossnes-bygningen.
Godkjent av 
fylkesarkitekt Rolv Atle Bråten

Foto: Ann-Kristin Holm


I 2005 har det vært flere dugnader på Fossnes. Mye rydding og fjerning av jordgulv. Det måtte byttes ut en stor bunnstokk i fargerirommet før Svein Ryen kunne legge nye tørrmurer i fargerirommet.
Harald Haug hadde ansvaret for laftingen av stokken. Etter en befaring i rommet ved siden av fargerirommet anbefalte han at det skulle byttes ut seks tømmerstokker i tre av veggene. 
Harald Haug laftet om seks stokker i to av veggene våren 2007. Etter en vurdering av Harald så var den tredje veggen i såpass god stand at den ble "skjøtet" på.
Snekkerne Halvard Berg og Andreas Herigstad påtok seg arbeidet med å legge tregolvet i "peisrommet". Det ble også lagt et tak og listet rundt vinduene innvendig innvendig våren 2007. De påtok seg også å legge golvet i "rommet ved siden av", og det samme i en liten gang som leder ut i skjulet. Dette arbeidet ble sluttført i oktober 2007.
I løpet av vinteren 2006/07 hadde elveisen skjøvet tørrmuren i "rommet ved siden av" ca 30-40 cm inn i rommet. Dette medførte at det måtte støpes en støttemur. Det ble et omfattende ekstra arbeid, men resultatet ble en ca 4 m lang, ca 50 cm bred og ca 1 m høy mur (ca 2 m betong) utført på dugnad av Per-Arne Johansson med assistanse av Harald Haug. Den ble armert og boltet fast i fjellet i bunnen av rommet. Den ble meget solid, så vi må bare tro at den holder stand mot naturkreftene heretter. Så måtte all jorda inne i rommet kjøres ut slik at kult og subbus kunne fylles på. Dette arbeidet ble utført ved dugnad sommer og høst 2007.

Tak og vegger i "peisrommet", i "rommet ved siden av" og i gangen ble vasket med grønnsåpevann. Utvendig ble det ryddet etter beste evne.

 

Finansieringen

Finansieringen av prosjektet har i det vesentlige bestått av tildelte midler og dugnadsarbeid. Landbruksavdelingen hos fylkesmannen i Østfold har, etter søknader fra komitéen, bevilget til sammen kr. 110.000. Rakkestad kommune bevilget kr. 13.500 i forbindelse med at fargeriet ble kommunens kulturminne høste 1997. I tillegg har kommunen tilført prosjektet kr. 10.000 (som økte med kr. 500,- fra 2003 og med 500,- fra 2007) hvert år i 10 år. Til sammen kr. 116.500.
Fra Rakkestad Historielag har komitéen mottatt 4.500. I tillegg er det opparbeidet renteinntekter.
Pengene er brukt opp, og hvert år har det vært lagt fram revidert regnskap for årsmøtet i Rakkestad Historielag. Det ble lagt fram et revidert sluttregnskap ved utgangen av 2007. 


Dugnaden

Det har vært utført omfattende dugnad i tilknytningen til renoveringsarbeidet. I tillegg til Per-Arne og Eva, så har Per-Arnes kone, Sigrid Johansson, eieren Rune Strandberg og naboen Per Rustad, bidratt med solid dugnadsinnsats. Jan Lund, Johan Handelsby, Hans Kristian Bjørnstad og Eva Gjulem Berg har også deltatt i dugnaden i løpet av perioden. Ann-Kristin Holm har fotografert "framdriften" i prosjektet. Dugnaden er i timer beregnet til ca. 1200. Ganger en timeinnsatsen med en timelønn på kr. 150,- så er verdien av dugnaden ca. 180.000.


Renoveringskomitéen

Komitéen har bestått av Per-Arne Johansson, Per Filtvedt og leder Eva Bjørnstad. Per Filtvedt har ikke deltatt aktivt i komitéen siden 1998 fordi han bor utenlands.

Arkitekt Rolv Atle Bråten har hatt det faglige ansvaret for renoveringen av Fossnes. Komitéen har hatt ansvaret for gjennomføringen av prosjektet.

Komitéen tar selvkritikk og beklager at den ikke har kunnet holde den avtalte tidsfristen for gjennomføringen av prosjektet. Til tross for forsinkelsene så håper komitéen at resultatet av renoveringen vil føre til at både eierne, historielaget og bygdas innbyggere vil få nytte og glede av dette kulturminnet som vi mener er enestående her til lands.

20.10.2007 
Eva Bjørnstad

Foto: Ann-Kristin Holm

Vinteridyll ved Fossnes

Årsberetning 2009
Skrevet av Eva Bjørnstad


Komitéen for renoveringen av "Fargeriet på Fossnes" har i 2009 bestått av Egil Lien og Eva Bjørnstad.
Etter at renoveringen av fargeriet ble avsluttet i 2007 så har dugnadsinnsatsen fra komiteen blitt vesentlig mindre. Etter en storm senhøstes 2008 blåste det ut et vindu som ble knust. Eieren Rune Strandberg sikret gluggen med plast slik at vi kunne vente til ut på året 2009 før vinduet ble reparert og satt inn på nytt.

Den 20.august hadde vi, sammen med eierne Else og Rune Strandberg, dugnad på Fossnes. Vi sopte og vasket huset innvendig, og slo gresset og gjorde det pent på utsiden. Dette fordi Rakkestad Historielag var blitt invitert av Rakkestad kommune (seksjon kultur) til å være en del av markeringen av "Kulturminneåret 2009".
Vi fikk anledning til å presentere fargeriet for publikum søndag 30.august.I samarbeidet med Rakkestad kommune inviterte komiteen til "Åpen Dag". Det ble et vellykket arrangement der ca 80 personer besøkte Fossnes.
Laila Aanerød viste fram farging av garn inne i fargeribygningen, mens Anne-Lise Lien og Marit Buer stekte vafler på en "svartovn" ute i det fri. Ole Lindemark, eier og befrakter av komfyren, sørget for at vedfyringa ga passe varme til jernene. Vafler og kaffe ble servert til gjestene, som koste seg i det strålende været den dagen.
Publikum lyttet interessert da undertegnede fortalte om Fossnes og fargeriets historie, og mange hadde spørsmål rundt hele fargerivirksomheten.
Laila Aanerød ga en interessant innføring i sanking og oppbevaring av planter, mose, lav og urter som gir ulike farger, og om vasking, beising og farger av ubleket garn.

Vi fikk mange hyggelige tilbakemeldinger fra publikum vedrørende arrangmentet, og flere ytret ønske om årlig "sommerdag på fargeriet".

Komiteen vil takke Else og Rune Strandberg for gjestfrihet og godt samarbeid i forbindelse med markeringen av kulturminneåret 2009 på Fossnes.

Ellers kan det nevnes at det aldri ble noe av Riksantikvarens nettutstilling der bilder fra "Fargeriet på Fossnes" skulle presenteres sammen med 19 andre norske kulturminner i anledning kulturminneåret. Etter flere henvendelser fra undertegnede til Riksantikvaren gjennom våren og sommeren, så ble det senhøstes gitt beskjed om at mangel på tid hadde ført til at nettutstillingen måtte avlyses.
Kontrakt mellom eierne av Fossnes og Rakkestad Historielag er planlagt utarbeidet og tinglyst i løpet av 1.halvår 2010. Kontrakten skal inneholde bestemmelser om etterbruk av anlegget "Fargeriet på Fossnes".
Komiteen vil takke Rakkestad Historielags styre og kulturseksjonen i Rakkestad kommune for godt samarbeid i 2009.

Rakkestad 21.01.2010

For "Fargeriet på Fossnes"

Eva Bjørnstad