VEDTEKTER FOR RAKKESTAD HISTORIELAG

 

  

§1.       Formål.

Rakkestad Historielag ble stiftet 1974 med formålet å ta vare på de rike tradisjoner og kulturminner som bygda har.

§2.       Virksomhet.

Rakkestad Historielag skal bidra til å ta vare på, og bevare mest mulig av fortidsminner fra de eldste tider og fremover mot vår egen tid.

Rakkestad Historielag skal registrere og bevare gamle bosteder, gravsteder, veier, broer, nedlagte møller, sager, gruvedrift og ellers hva som kan ha interesse for ettertiden.

Rakkestad Historielag skal belyse bygdefolkenes daglige liv i eldre tider, samt gamle tradisjoner og språkbruk, også utenfor bygda.

Alle organisasjoner som driver virksomheter som kommer inn under Historielagets formål/virksomhets-paragrafer kan søke om opptak i laget.

Styret må informeres før søknader om tilskudd sendes fra de ulike komiteene.

§3.       Årsmøte.

Årsmøtet er Rakkestad Historielags øverste beslutningsorgan. Årsmøtet holdes innen utgangen av mars. Årsmøtet skal varsles/annonseres minst 14 dager i forveien i bygdas lokalaviser. Innkomne forslag skal være styret skriftlig i hende senest 7 dager før årsmøtet. På årsmøtet skal lagets sekretær legge frem styrets årsberetning til godkjenning.

Revidert regnskap, samt styrets budsjett for neste år, legges frem til godkjenning. De ulike komiteer skal legge frem årsmelding, regnskap og budsjett.

Alle medlemmer kan delta på årsmøtet. Stemmerett kan bare utøves ved personlig fremmøte på årsmøtet.

§4.       Valg.                 

Arbeidsstyret består av 3 medlemmer. Hovedstyret består av Arbeidsstyret samt leder av alle komiteer.

Årsmøtet velger leder, nestleder og sekretær, og medlemmer til komiteene. Leder velges for 1 år. Nestleder og sekretær velges for 2 år. Nestleder det ene året. Sekretær det andre året. Første året velges sekretær for 1 år.

Det velges valgkomité som består av 3 medlemmer med funksjonstid 3 år. En er på valg hvert år. Den med lengst funksjonstid er leder.

Representanter til Rakkestad Historisk Opplevelsessenter og Web-ansvarlig utpekes av styret.

Representanter til ulike utvalg utpekes av styret.

Medlemmer til de ulike komiteene velges av årsmøtet blant medlemmene i laget. Komitémedlemmene velges for 2 år.

§5.       Medlemskontingent.

Medlemskontingenten vedtas på årsmøtet med vanlig flertall.

§6.       Lov/vedtektsendring.

Endring av Rakkestad Historielags lover og vedtekter kan kun skje på årsmøtet med minst 20 % av medlemmene tilstede og vedtas med alminnelig flertall.

§7.       Opphør av Historielaget.

Rakkestad Historielag kan opphøre sin virksomhet hvis det ikke har støtte av minst 10 medlemmer.

Opphører lagets virksomhet skal ev. midler stå urørt på bankkonto i minst 10 år. Midler skal etter 10 år overføres til lokalt historisk arbeid.

 

Vedtektene ble godkjent på ekstraordinært årsmøte 26.02.2015, og trådde i kraft fra 27.02.2015.