VEDTEKTER FOR RAKKESTAD HISTORIELAG

 

  

§1.       Formål.

Rakkestad Historielag ble stiftet 1974 med formålet å ta vare på de rike tradisjoner og kulturminner som bygda har.

§2.       Virksomhet.

Rakkestad Historielag skal bidra til å ta vare på, og bevare mest mulig av fortidsminner fra de eldste tider og fremover mot vår egen tid.

Rakkestad Historielag skal registrere og bevare gamle bosteder, gravsteder, veier, broer, nedlagte møller, sager, gruvedrift og ellers hva som kan ha interesse for ettertiden.

Rakkestad Historielag skal belyse bygdefolkenes daglige liv i eldre tider, samt gamle tradisjoner og språkbruk, også utenfor bygda.

Alle organisasjoner som driver virksomheter som kommer inn under Historielagets formål/virksomhets-paragrafer kan søke om opptak i laget.

Styret må informeres før søknader om tilskudd sendes fra de ulike komiteene.

§3.       Årsmøte.

Årsmøtet er Rakkestad Historielags øverste beslutningsorgan. Årsmøtet holdes innen utgangen av mars. Årsmøtet skal varsles/annonseres minst 14 dager i forveien i bygdas lokalaviser. Innkomne forslag skal være styret skriftlig i hende senest 7 dager før årsmøtet. På årsmøtet skal lagets sekretær legge frem styrets årsberetning til godkjenning.

Revidert regnskap, samt styrets budsjett for neste år, legges frem til godkjenning. De ulike komiteer skal legge frem årsmelding, regnskap og budsjett.

Alle medlemmer kan delta på årsmøtet. Stemmerett kan bare utøves ved personlig fremmøte på årsmøtet.

§4.       Valg.                 

Hovedstyret skal bestå av 5 styremedlemmer med 2 varamenn. Leder velges for 1 år og de øvrige medlemmer for 2 år.

Årsmøtet velger leder, nestleder, sekretær, 2 styremedlemmer, 2 varamenn, leder og medlemmer av alle komiteer.

Det velges valgkomite som skal bestå av 3 medlemmer med funksjonstid på 3 år. En er på valg hvert år. Den med lengst funksjonstid er leder.

Web-ansvarlig og eventuelle Ad hoc-utvalg utpekes av styret.

§5.       Medlemskontingent.

Medlemskontingenten vedtas på årsmøtet med vanlig flertall.

§6.       Lov/vedtektsendring.

Endring av Rakkestad Historielags lover og vedtekter kan kun skje på årsmøtet med minst 20 % av medlemmene tilstede og vedtas med alminnelig flertall.

§7.       Opphør av Historielaget.

Rakkestad Historielag kan opphøre sin virksomhet hvis det ikke har støtte av minst 10 medlemmer.

Opphører lagets virksomhet skal ev. midler stå urørt på bankkonto i minst 10 år. Midler skal etter 10 år overføres til lokalt historisk arbeid.

 

Endring i vedtektene ble godkjent på postårsmøte 08.05.2021, og trådde i kraft fra samme dato.